ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი, თ. თავაძე

ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების
ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის
ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტები

image-1

უაკ 624

ISBN 978-9941-20-323-7

154 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემულია ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობათა ფერდოების მდგრადობის ამაღლების არსებული ხერხების და მეთოდების კრიტიკული ანალიზი. შემოთავაზებულია აღნიშნული ამოცანის განხორციელების ახალი ტექნოლოგია ელექტროოსმოსის მოვლენის გამოყენებით.
განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მშენებლობის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები