თ. ლომაია, კ. ხახანაშვილი, ი. კვირიკაძე

ელექტრონულ-სხივური
ტექნოლოგია

image-1

უაკ 681.385.832

ISBN 978-9941-20-253-7

82 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიის არსი, მისი სახეები და ამოცანები. მასალების აორთქლების, დნობის და შედუღების მოწყობილობა, ტექნოლოგიური ხერხები, დანადგარების კონსტრუქციული თავისებურებანი, ვაკუუმის მიღების და გაზომვის საშუალებანი.
დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია შესაბამისი სილაბუსის მიხედვით და განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ იმავე სპეციალობის მაგისტრანტებმაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები