გ. ჯოლია, დ. სეხნიაშვილი

ინტერნეტ-მარკეტინგი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-941-2

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ინტერნეტ-მარკეტინგის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები, კერძოდ, აღწერილია ინტერნეტისა და თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზე მარკეტინგის სრულიად ახალი მიმართულების − ინტერნეტ-მარკეტინგის წარმოშობა, ინტერნეტ-მარკეტინგის ინფრასტრუქტურის ძირითადი ელემენტები: ქსელი და მისი სამსახურები, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდები, საგადამხდელო ინტერნეტ-სისტემები. გაშუქებულია მარკეტინგული კვლევების ორგანიზაცია, სასაქონლო, საფასო, განაწილებისა და კომუნიკაციური პოლიტიკა.
სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია ეკონომიკური პროფილის სპეციალობის ბაკალავრებისა და მაგისტრებისათვის, აგრეთვე ინტერნეტ-მარკეტინგისა და ელექტრონული კომერციის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები