ვ. ფადიურაშვილი, ს. კოლომიკოვი

მეთოდური მითითებები საექსპერტო ლაბორატორიებში
ფიზიკურ-ქიმიური ექსპერტიზის ჩასატარებლად

image-1

უაკ 008.4

ISBN 978-9941-14-952-8

93 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

განხილულია საექსპერტო ლაბორატორიების საქმიანობის არსი და მუშაობის ზოგიერთი წესები, მათი დაცვის აუცილებლობა. ლაბორატორიული მოწყობილობები, რეაქტივები და ჭურჭელი; აგრეთვე ნივთიერებების მომზადება საანალიზოდ, ანალიზური პროცესები და ინფორმაციის დამუშავება თანამედროვე საექსპერტო ანალიზური მეთოდების მიმოხილვა, მათი ეფექტურობა და რენტაბელურობა.
განკუთვნიალია სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო კიბერნეტიკის და ხელსაწყოთმშენებლობის დეპარტამენტის „საზომი ტექნიკის ექსპერტიზისა და ხარისხის მენეჯმენტის მიმართულების“ სპეციალობის ბაკალავრისა და მაგისტრანტის სტუდენტებისათვის. დიდად დაეხმარება აგრეთვე ქიმიური და კვების პროდუქტების ექსპერტიზის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.
სასარგებლოა ხარისხის დარგში მომუშავე ყველა სპეციალისტისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები