მ. ცინცაძე, დ. მანველიძე, ა. მამულაშვილი

არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
s და p – ელემენტები

image-1

უაკ 54

ISBN 978-9941-14-926-9

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

განხილულია მენდელეევის პერიოდული სისტემის  s და p ელემენტები. მოცემულია როგორც თეორიული მასალა, ასევე ლაბორატორიული სამუშაოები. საკითხის უკეთ შესწავლისათვის თითოეულ ელემენტს თან ახლავს კითხვები და სავარჯიშოები. განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები