გ. აბაშიძე, თ. ხმელიძე, რ. მახვილაძე

რეკომენდაციები შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო
უსაფრთხოების შესახებ

image-1

უაკ 614.45

ISBN 978-9941-14-887-3

52 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

განხილულია სამშენებლო ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის მოთხოვნები მათი შექმნისა და ექსპლუატაციის ყველა ეტაპზე, აგრეთვე შენობების, კონსტრუქციების, სათავსების, მასალების სახანძრო-ტექნიკური კლასიფიკაცია, რომელიც დაცულ უნდა იქნეს სხვადასხვა დანიშნულების ახალი და სარეკონსტრუქციო შენობა-ნაგებობების და სათავსების დაპროექტებისას.
განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტების, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე ყველა იმ ორგანიზაციისათვის, რომლებიც აწარმოებენ შენობებისა და ნაგებობების საპროექტო და რეალურ სამშენებლო სამუშაოებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები