ა. აბშილავა

წიაღისეულთა გამდიდრების საფუძვლები

image-1

უაკ 622.7

ISBN 978-9941-14-892-7

162 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

განხილულია მყარი სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების კლასიკური და თანამედროვე მეთო­დები. აღწერილია გამ­დიდ­რების მოსამზადებელი, ძირითადი, სპეციალური დანიშნუ­ლე­ბის და დამხმარე პროცესები, მათი თეორიული საფუძვლები, პრო­ცესებში გამოყენებული მანქანა-დანადგარები, მუშა­ობის პრინციპები და გამოყენების სფერო.
გან­კუთვნილია საქარ­თვე­ლოს ტექნიკური უნი­ვერ­სიტეტის უმაღლესი პროფესიული სწავლების „მინერალური გადა­მუშავების“ და „სამთო ტექ­ნოლოგიების“ საგან­მა­ნათ­ლებლო მიმართულების I-V საფეხურის სტუ­დენ­ტე­ბი­სათვის. გარკვეულ დახ­მარებას გაუწევს ბაკალავრიატის „გეოლოგიისა“ და „სამთო საქმის“ სპეციალობის, უმაღლესი პროფესიული სწავლების, მეტალურგიული პროფილის სტუდენტებს, აგრეთვე სამთო დარგში მომუშავე ახალ­გაზრდა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები