თ. ბაციკაძე, ზ. მაძაღუა, ნ. მურღულია

საინჟინრო მექანიკის
ცნობარი

image-1

უაკ 624.04(083)

ISBN 978-9941-14-938-2

142 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

ცნობარის მიზანია მასალათა გამძლეობის, სამშენებლო მექანიკის, დრეკადობის, პლასტიკურობისა და ცოცვადობის თეორიების საკითხების მექანიკის ერთ დარგში გაერთიანება, რომელსაც საინჟინრო მექანიკა ეწოდება. ეს უკანასკნელი მათემატიკის ერთ-ერთი დარგის – მექანიკისაგან იმით განსხვავდება, რომ მთელი რიგი დაშვებების (ჰიპოთეზების) საფუძველზე აადვილებს გაანგარიშების მეთოდებს და პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტის შესაძლებლობას იძლევა. ამით არის განპირობებული ნაგებობის ელემენტების: ღეროს, ფილის და გარსის გაანგარიშების ზოგიერთი პრაქტიკული მეთოდების წარმოდგენა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები