თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ა. ტრუსკინოვსკი

ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები
ფრაქტალები

III ტომი

image-1

უაკ 517.958

ISBN 978-9941-20-470-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-700-6 (მესამე ნაწილი)

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს საფუძვლად დაედო ავტორების მიერ მრავალი წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევის შედეგები. ამ ტომში განხილულია ცოცხალი სისტემის კონსტრუირების ფრაქტალური მეთოდები, გეომეტრიულად კონსტრუ­ირებადი ფრაქტალები; იტერირებად ფუნქციათა სისტემები; ფრაქტალურ-ვეივლეტური მეთოდების გამოყენება სიგნალების კოდირებისა და დეკოდირებისას; შესწავლილია დინამიკური ფრაქტალები, რომლებიც დაკავშირებულია კვადრატულ ასახვებთან კომპლექსურ არეში. მოყვანილია ჟულიას სიმრავლეების აგებისა და მანდელბროტის სიმრავლის ფორმირების პროგრამები.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები