ლ. ლურსმანაშვილი

სამკერვალო საწარმოთა დაგეგმარება

image-1

უაკ 687.1:658.512

ISBN 978-9941-20-037-3

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია სამკერ­ვალო სა­წარ­მოთა დაგეგმარებისათვის საჭირო ნაკადის ძირითადი პარა­მეტ­რები და საწყისი მონაცემები. განხილულია სამკერვალო წარ­მო­ების ტექნოლოგიური პროცესების გაანგარიშებისა და დაგეგ­მა­რე­ბის საკითხები, ის პრინციპები და მეთოდები, რომლებიც უზრუნ­ველყოფენ ოპტიმალური ტექნოლოგიური პროცესების შერჩევას, დაგეგმარებასა და გამოყენებას.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამკერვალო ნა­წარ­მის მოდელირებისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენ­ტე­ბისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.