ა. ბალიაშვილი, პ. კურტანიძე

სარკინიგზო ტრანსპორტი

image-1

უაკ 656.2

ISBN 978-9941-14-802-6

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.03.2010


 

შედგენილია სარკინიგზო ტრანსპორტის ყველა მიმართულების სპეციალობის უმაღლესი პროფესიული კოლეჯისა და ბაკალავრიატის მსმენელთათვის განკუთვნილი მოქმედი სასწავლო პროგრამების მიხედვით.
განხილულია სარკინიგზო ტრანსპორტის ყველა ძირითადი სამეურნეო ერთეულის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის დამახასიათებელი ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები.
დიდ სარგებლობას მოუტანს სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითად სამეურნეო ერთეულებში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები