ი. ბერძენიშვილი

ფიზიკური ქიმიის
საფუძვლები


image-1

უაკ 541.1

ISBN 978-9941-14-837-8

304 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

განხილულია ფიზიკური ქიმიის სრული სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკითხები: ნივთიერების აღნაგობა, ქიმიური თერმოდინამიკა და წონასწორობა, ფაზური წონასწორობა, ხსნარის თეორია, ელექტროქიმია, ქიმიური კინეტიკა და კატალიზი.
განკუთვნილია ძირითადად ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის. აგრეთვე სასარგებლო იქნება მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები