ლ. ჩხიკვაძე, ზ. ოქროსცვარიძე, ი. კახნიაშვილი

მძიმე და იშვიათი ფერადი
ლითონების მეტალურგია


image-1

უაკ 669.1

ISBN 978-9941-14-913-9

464 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

„მძიმე და იშვიათი ფერადი ლითონების მეტალურგია“. დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის ფერადი ლითონების სპეციალობის პროფესიული სწავლებისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.
სამუშაოს პირველ ნაწილში წარმოდგენილია ძირითადი მძიმე ლითონების (ნიკელი, ტყვია, კალა, თუთია) წარმოების, ხოლო მეორე ნაწილში იშვიათი ფერადი ლითონების-ძნელდნობადი (ვოლფრამი, მოლიბდენი), ლანთანოიდების და რადიოაქტიური ლითონების (თორიუმი, ურანი) წარმოების მოკლე კურსი. ნაშრომში განხილულია მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, გამოყენება, მადნები, წარმოებისა და რაფინირების ძირითადი დებულებები.
წიგნი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის ფერადი ლითონების სპეციალობის პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.
წარმოდგენილი ნაშრომის მიმართ შენიშვნები და რეკომენდაციები მადლიერებით იქნება გათვალისწინებული ავტორთა კოლექტივის მიერ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები