დ. ფოცხვერაშვილი

ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი
საკითხისათვის


image-1

უაკ 7:1.330

ISBN 978-9941-14-869-9

240 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

განხილულია ხელოვნების გნოსეოლოგიის, ონტოლოგიის, აქსიოლოგიის, ხელოვნებაში უნივერსალიებისა და ხელოვნების ფილოსოფიის სხვა საკითხები.
წიგნი დამხმარე სახელმძღვანელოა და განკუთვნილია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.