თ. გიგოშვილი, დ. ღუღუნიშვილი, ნ. ცარციძე

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის
შრობა და შენახვა

მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 615.32:615.014.41

ISBN 978-9941-14-880-4

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

სასწავლო მეთოდური მითითება ეხება დასახელებული თემატიკის ირგვლივ ზოგად კანონზომიერებებს, მოიცავს საქართველოში მოზარდი შვიდი მცენარის სხვადასხვა ნაწილების შეგროვების, შრობისა და შენახვის პირობების კვლევას.
ნაშრომში ჩამოყალიბებულია მითითებები კატაბალახას ფესურების ფესვებით, შროშანას ბალახის, პიტნის ფოთლების, კუნელის ყვავილების, ძახველის ქერქის, ქაცვის ნაყოფის, კვლიავის თესლის შეგროვების, შრობისა და შენახვის პირობების შესახებ.
წარმოდგენილი მეთოდური მითითება შედგენილია ამჟამად მოქმედი სასწავლო პროგრამის მიხედვით ფარმაცევტული სპეციალობის სტუდენტებისათვის, სწავლების სამივე ეტაპზე.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები