ე. ასაბაშვილი, თ. სტურუა

საპრეზენტაციო პროგრამა
Microsoft Office PowerPoint 2007


image

უაკ 008

ISBN 978-9941-14-847-7

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

განხილულია Microsoft Office PowerPoint 2007  საპრეზენტაციო პროგრამაში მუშაობის საკითხები, მათი შექმნის და გამოყენების საშუალებები. დეტალურადაა განხილული PowerPoint-ის მენიუს  თითოეული ბრძანებისა და ინსტრუმენტთა პანელის ღილაკების დანიშნულება, პრეზენტაციის შექმნისა და რედაქტირების საშუალებანი.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და ინფორმატიკის შესწავლით დაინტერესებული სხვადასხვა დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის, რომლებიც თავიანთ საქმიანობაში იყენებენ Microsoft Office PowerPoint 2007 საპრეზენტაციო პროგრამას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები