რ. ცხვედაძე

უწყვეტ ტანთა მექანიკის ზოგიერთი ამოცანის
გადაწყვეტა ჩვეულებრივ დიფერენციალურ
განტოლებებში

image-1

უაკ 5393 (075)

ISBN 978-9941-14-841-5

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების გამოყენებით, მიღებულია სწორკუთხა ფორმის განივკვეთიანი პრიზმული ღეროების გრეხის და ღუნვის ამოცანების ზუსტი ანალიზური ამოხსნები, რომლებიც მიუღწევლად იყო მიჩნეული კლასიკურ დრეკადობის თეორიაში.
აღნიშნული თეორიით ორმაგი სიმრუდის დამრეცი თხელი გარსების გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია ძვრის ძალების გავლენა, რაც გარსთა კლასიკურ თეორიაში უგულებელყოფილია სასაზღვრო პირობების არასრულყოფილების გამო.
მხები ძაბვების გაუთვალისწინებლობის გამო დადგენილია მცდარობა ფილების თეორიაში დაკანონებული ცნებისა სწორკუთხა ფორმის ფილის ე.წ. „სუფთა ღუნვის“ შესახებ.
ნაჩვენებია ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებების გამოყენებით დრეკადობის თეორიის უპირატესობა კლასიკურ დრეკადობის თეორიასთან შედარებით, დრეკად ფუძეზე მდებარე და კონტურით ხისტად ჩამაგრებული ფილების გაანგარიშების მაგალითზე.
წიგნი ძირითადად განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის მაგისტრანტებისათვის. იგი კარგ სამსახურს გაუწევს დოქტორანტებს და სპეციალისტებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ნაგებობათა სიმტკიცის პრობლემების შესწავლით.