ზ. ბაიაშვილი, ც. უთურგაიძე ნ. ცისკარიშვილი, მ. ნიჟარაძე

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა
MS ACCESS 2007
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად


image-1

უაკ 681.322

ISBN 978-9941-20-386-2

45 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია მონაცემთა ბაზების დაპროექტების საკითხები, მათი შექმნის და გამოყენების საშუალებები, რომლებიც Microsoft Access პროგრამაშია რეალიზებული. მოცემულია ბაზის ძირითადი ობიექტების – ცხრილების, მოთხოვნების, ფორმების და ანგარიშების როგორც აგების, ისე რედაქტირების და მართვის წესები, რაც ილუსტრირებულია მაგალითების და სავარჯიშოების სახით.
განკუთვნილია სტუდენტებისა და სხვადასხვა დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის, რომლებიც თავიანთ საქმიანობაში იყენებენ Microsoft Access პაკეტში შემავალ კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები