მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი

გაზის ტექნიკის ძირითადი
ცნებები


image-1

უაკ 621.791.035

ISBN 978-9941-14-876-7

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

ნაშრომში განხილულია გაზის ტექნიკის ძირითადი სიდიდეები, მათი განსაზღვრებები, ხელსაწყო-დანადგარები და მათი მუშაობის პრინციპები.
ნაშრომი განკუთვნილია თბოაირმომარაგების და ვენტილაციის დარგის სტუდენტებისთვის და ამ დარგში მომუშავე პრაქტიკოს სპეციალისტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები