გ. ჯოლია, დ. სეხნიაშვილი

ცოდნის ეკონომიკა
და მართვა

image-1

უაკ 33:62-5

ISBN 978-9941-14-853-8

320 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

წინამდებარე სახელმძღვანელო ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველ ნაწილში – ცოდნის ეკონომიკა – განხილულია ცოდნის არსი, სახეები, კლასიფიკაცია და წყაროები, საზოგადოების განვითარების კონცეფციები, ცოდნის ეკონომიკის განვითარების პირობები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ინტელექტუალურ კაპიტალს, მის არსს, სტრუქტურასა და შემადგენელი ნაწილების ურთიერთზემოქმედებას, ინტელექტუალური კაპიტალის, როგორც ინვესტირების ობიექტისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ფაქტორის, შეფასებას.
მეორე ნაწილი მოიცავს ცოდნის მართვის საკითხებს. მასში განხილულია ცოდნის მართვის თეორიული საფუძვლები, ცოდნის მართვის პროცესი, ახალი ცოდნის შეძენა, გენერაცია და ცოდნის მართვის ტექნოლოგია.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ეკონომიკის სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. იგი დიდად დაეხმარება ცოდნის ეკონომიკის საკითხებით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები