ზ. ბარდაჩიძე

მინერალური სასუქებისა და სოდაპროდუქტების
ტექნოლოგია


image-1

უაკ 631.82

ISBN 978-9941-20-200-1

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

მინერალური სასუქებისა და სოდაპროდუქტების ტექნოლოგიის ქართულ ენაზე გამოცემული სახელმძღვანელო ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა, ამიტომ აუცილებლად მივიჩნიეთ წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელოს შექმნა. იგი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის. 
დამხმარე სახელმძღვანელო გამოადგებათ მინერალური სასუქებისა და არაორგანული ნაერთების წარმოების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებსაც, რადგან მასში შეტანილია თანამედროვე, მეცნიერული კვლევების საფუძველზე მიღებული, ტექნოლოგიური სიახლეები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები