ო. ბიჭიაშვილი, გ. მაისურაძე

ბიზნესის საფუძვლები

image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-20-460-9

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში ჩამოყალიბებულია ბიზნესის საფუძვლების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის საკითხები. მისი მთავარი მიზანია ბიზნესურ გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიისა და პრაქტიკის ურთიერთკავშირის ახსნა. მასში განხილულია: ბიზნესის წარმოშობა და განვითარება, მისი სამართლებრივი ფორმები, კონკურენცია, მარკეტინგი, ადამიანური რესურსები, ინფრასტრუქტურა და სხვა. იგი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების საინჟინრო და ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მას აგრეთვე მნიშვნელოვანი სარგებლობის მოტანა შეუძლია ამ საკითხებით დაინტერესებული  მკითხველისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები