ლ. ნარჩემაშვილი

გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტები
საინფორმაციო-საზომ
აპარატურაში

image-1

უაკ 621.317.7; 621.388.049.77

ISBN 978-9941-14-953-5

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

განხილულია საინფორმაციო-საზომ აპარატურაში გამოყენებული გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტური ბაზა, ციფრული ტექნიკის მათემატიკური აპარატი, კომბინაციური და მიმდევრობითი ქმედების მოწყობილობები, საზომი ინფორმაციის კოდირების საკითხები, ოპერაციული მაძლიერებლების სტრუქტურა და ძირითადი პარამეტრები, მოცემულია ჩართვის სქემები და საანგარიშო ფორმულები; რაც გარკვეულ სარგებლობას მოუტანს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებს და მაგისტრანტებს აღნიშნული საკითხების შესწავლასა და პრაქტიკულ რეალიზაციაში.