ნ. აბელაშვილი

25 პრაქტიკული ამოცანა
LabVIEW სივრცეში


image-1

უაკ 51:521.13

ISBN 978-9941-20-696-2

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.03.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „25 პრაქტიკული ამოცანა LabVIEW სივრცეში“ შეიცავს პრაქტიკულ სამუშაოებს, რომელთა მიზანია მონაცემთა გენერირების, ანალიზის, ასახვის, მათემატიკური და პროგრამული გარდაქმნების, რედაქტირებისა და გამართვის შესაძლებლობების წარმოჩენა და მათი შესწავლა. აქვე განიხილება ამოცანები მონაცემთა მასივების შექმნის, მათემატიკური, ელექტრული, ვიბრაციული, დიაგნოზური და ცდომილებათა ანალიზისა და განუსაზღვრელობის შეფასებების სფეროებიდან. აგრეთვე მოცემულია LabVIEW-ს სივრცის გზამკვლევის, ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი და კლავიშებით შესასრულებელი ფუნქციური კოდების ე.წ. „ცხელი კლავიშების“ ჩამონათვალი და აღწერა.

დამხმარე სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო პროგრამა „ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემების“ სპეციალობის შემსწავლელი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე გამოადგება LabVIEW-ს გრაფიკული პროგრამის შესწავლით დაინტერესებულ მკითხველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები