ლ. ტოკაძე, ი. კაროიანი

მაგალითების კრებული Microsoft Visual Studio C#
პროგრამული გარემოსთვის

I ნაწილი


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-716-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-717-4 (პირველი ნაწილი)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

Microsoft Visual Studio C# პროგრამული გარემო კომპიუტერული პროგრამების დამუშავების საკმაოდ პოპულარული საშუალებაა. დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სხვადასხვა შინაარსის მაგალითები, რომლებიც შედარებით უფრო ხშირად გვხვდება პრაქტიკაში. აღწერილია ფორმის მართვის ელემენტები: დიალოგური ფანჯარა, ტექსტური ველი, მონიშვნა, ღილაკები, მზა კომპონენტების ვიზუალური შესაძლებლობები, მონაცემთა შეტანა/გამოტანის უზრუნველყოფა, გრაფიკული მონაცემების რედაქტირება და სხვა. ნაშრომში განხილული მასალა მაქსიმალურად მარტივი და გასაგები ენითაა დაწერილი.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისა და დამწყები პროგრამისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები