დ. ერისთავი, მ. მამულაშვილი, ე. მაცაბერიძე

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ბუნებრივი
ობიექტების მონიტორინგში


image-1

უაკ 65.012.12

ISBN 978-9941-20-722-8

115 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში „ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ბუნებრივი ობიექტების მონიტორინგში“ განხილულია: ატმსფეროში გაბნეული მავნე კომპონენტების და მტვრის მონიტორინგი, ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების სინჯის აღებისა და ანალიზის მეთოდები, ასევე ნიადაგის დამუშავებისა და შედგენილობის განსაზღვრის მეთოდები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიის, გარემოს დაცვის ინჟინერიისა და უსაფრთხოების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები