ბ. ბერიტაშვილი

კლიმატი და მისი ცვლილება

image-1

უაკ 551.583

ISBN 978-9941-20-012-0

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

განხილულია გლობალური კლიმატური სისტემა და კლიმატის რეგიონული ტიპები, ოკეანისა და ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესების როლი კლიმატის ჩამოყალიბებაში, ასევე ცნობები დედამიწის კლიმატის ცვალებადობის შესახებ ისტორიულ წარსულსა და ინსტრუმენტული გაზომვების ბოლო საუკუნე-ნახევრიან პერიოდში. განსაზღვრულია სათბური ეფექტი და მისი გამომწვევი ფაქტორები, მოცემულია გლობალური კლიმატის პროგნოზი 2100 წლამდე. ჩამოთვლილია გლობალური კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მთავარი საფრთხეები. დახასიათებულია გავლილი საუკუნის მანძილზე კლიმატის ცვლილება საქართველოში, შეფასებულია კლიმატის ცვლილების მიმართ საქართველოს ეკონომიკისა და ბუნებრივი ეკოსისტემების მოწყვლადობა. განხილულია კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის ძირითადი ელემენტები, მათ შორის კიოტოს მექანიზმები და მათ წინაშე არსებული ბარიერები. დახასიათებულია კლიმატის ცვლილების დარგში საქართველოში მიღწეული ძირითადი შედეგები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრებისათვის, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მაგისტრანტების, დოქტორანტების და სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტების მიერ.  საინტერესო იქნება კლიმატის ცვლილების პრობლემით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები