ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, თ. თოდუა

ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების
პრეპარირება

image-1

უაკ 003.62:946.31

ISBN 978-9941-14-893-4

109 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

მონოგრაფიაში განხილულია ხელოვნური ინტელექტის შემადგენელი ნაწილის, სახეთა ამოცნობის კლასიკური ამოცანა - ნაბეჭდი ტექსტების წინასწარი დამუშავების (პრეპარირების) საკითხები, ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების მაგალითზე. აღწერილია დაგლუვების, დავიწროებისა და გამოსახულების ფონური სტრუქტურებით ანალიზის პრობლემები, მონოგრაფიის ავტორების მიერ ამ ამოცანების ალგორითმული და პროგრამული გადაწყვეტა.
მონოგრაფია განკუთვნილია აღნიშნულ სფეროში მომუშავე მეცნიერებისთვის, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და ყველა სხვა დაინტერესებული პირისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები