ვ. ნანობაშვილი, ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი

ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები

image-1

უაკ 535.317.2:633.5

ISBN 978-9941-14-967-2

231 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

სახელმძღვანელოში განხილულია თანამედროვე ტელეკომუნიკაციის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები. მასში მოცემულია ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების აგების პრინციპები, აღწერილია მათი სტრუქტურული სქემები, რომლებიც ილუსტრირებულია შესაბამისი დროითი დიაგრამებით. განხილულია აგრეთვე ტელეკომუნიკაციის სისტემაში გამოყენებული ზოგიერთი ანალოგიური და ციფრული მოწყობილობა, ბოჭკოვან-ოპტიკური ხაზები, მათი ძირითადი პარამეტრების გაზომვისა და გათვლის მეთოდები. იგი არის იმ სალექციო კურსის შესაბამისი, რომლის შესწავლაც ევალებათ ტელეკომუნიკაციის პროფესიული უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს. ის სასარგებლო იქნება ასევე ამავე დარგის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისა და ტელეკომუნიკაციის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.
სახელმძღვანელო დახმარებას გაუწევს აგრეთვე საზომი ტექნიკის სპეციალისტებსა და მაგისტრანტებს ბოჭკოვან-ოპტიკური საზომი სისტემების უკეთ შესწავლასა და დაპროექტებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები