ბ. ჩხაიძე

ენერგიის განახლებადი წყაროები

image-1

უაკ 620.9

ISBN 978-9941-14-919-1

114 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ენერგიის განახლებადი წყაროების (მზე, ქარი, გეოთერმული და ბიომასა) მახასიათებლები, მათი დადგენის მეთოდები, გამოყენების ტექნოლოგიები და საშუალებები, აგრეთვე განხილულია მსოფლიო მიღწევები და გამოცდილება ამ დარგში.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკული პროფილის სტუდენტებისათვის და, ჩვენი აზრით, იგი სარგებლობას მოუტანს ენერგეტიკის დარგის სპეციალისტებსაც, რომლებიც დაკავებულნი არიან ენერგიის განახლებადი წყაროების ათვისების პრობლემებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები