ი. შეყრილაძე, ჯ. რუსიშვილი, თ. მაგრაქველიძე

თბოგადაცემის ინტენსიფიკაცია
მეთოდები და მოწყობილობები


image-1

უაკ 621.1.016.4

ISBN 978-9941-14-958-0

131 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

განხილულია თბოგადამტანის ერთფაზა კონვექციური ნაკადის თბოგადაცემის, ორთქლწარმოქმნისა და კონდენსაციის პროცესების ინტენსიფიკაციის მეთოდები და მოწყობილობები. აღწერილია ის თბური და ტექნოლოგიური დანადგარები, სადაც პრაქტიკულად რეალიზებულია თბოგადაცემის ინტენსიფიკაციის მეთოდები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის თბოენერგეტიკული დანადგარებისა და ენერგიის არატრადიციული და განახლებადი წყაროებისა და სამშენებლო ფაკულტეტის თბოაირმომარაგების მიმართულებების მაგისტრანტებისათვის და შედგენილია მოქმედი სილაბუსის შესაბამისად. წიგნით შეუძლიათ ისარგებლონ დოქტორანტებმა და ენერგოეფექტურობის საკითხებით დაინტერესებულმა, თბოგადაცემის საფუძვლებს დაუფლებულმა საინჟინრო-ტექნიკურმა პერსონალმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები