ნ. ფოფორაძე

საქართველოს მინერალები და ქანები

image-1

უაკ 549(2):552

ISBN 978-9941-20-117-2

283 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული მინერალები და ქანები. მოცემულია მათი თავისებურებანი, გავრცელების არეალი და გამოყენების სფეროები.
გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, ამასთან გარკვეულ დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებს და საქართველოს მინერალებითა და ქანებით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები