გ. მაჭარაშვილი

პროცესების მართვა ოპერაციულ
სისტემებში


image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-057-1

78 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

განხილულია ოპერაციულ სისტემათა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქვესისტემის – პროცესორით პროცესების მართვის ძირითადი პრინციპები და ფუნქციები. მოცემულია ძირითადი ცნებები და პროცესორით პროცესების მართვა ერთპროგრამულ და მულტიპროგრამულ რეჟიმებში. განხილულია ასევე მულტიდაპროგრამების ცნება და მულტიდაპროგრამება პაკეტური დამუშავების, დროითი დაყოფისა და რეალური დროის სისტემებში. ყურადღება გამახვილებულია პროცესებისა და ნაკადების მულტიპროცესორულ დამუშავებაზე, სინქრონულ და ასინქრონულ მულტიპროცესირებაზე, აგრეთვე ნაკადების დაგეგმვისა და დისპეტჩერიზაციის საკითხებზე, წყვეტის მექანიზმსა და სინქრონიზაციის საშუალებებზე.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის და მკითხველთა იმ ფართო წრისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან მოცემული საკითხებით.