თ. ბუხნიკაშვილი

არხგამყვანები

image-1

უაკ 69.002.51(075.32)

ISBN 978-9941-20-147-9

54 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

სატრანსპორტო საგზაო მშენებლობაში ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებისა და კონსტრუქციის მიწასაჭრელი მანქანები, რომელთა ტექნიკური დახვეწა, მოდერნიზაცია, ახლით შეცვლა მუდმივად აქტუალურ და პერსპექტიულ საქმედ ითვლება. ამ მიზნით მანქანათმშენებლები ითვალისწინებენ შესაქმნელი კონსტრუქციის ტექნოლოგიურ, საექსპლუატაციო, ეკონომიკურ და სხვა მოთხოვნილებებს. აღნიშნული ჩამონათვალის შესრულება განაპირობებს მიწასაჭრელი მანქანების საექსპლუატაციო მაჩვენებლების სრულყოფას, რომლის ძირითადი კომპონენტებია: მწარმოებლობა, საიმედოობა, უსაფრთხოება, დანახარჯების ეკონომიურობა, პროდუქციის ხარისხი და სხვა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის № 0408 და 040806“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოდ. აგრეთვე გამოადგება მანქანათმშენებლობის დარგის ინჟინრებს ნოვატორული და საგამომგონებლო წინადადების შემუშავებასა და საწარმოო დანერგვაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები