თ. მუსელიანი, თ. ბოდოკია, ზ. გურგენიძე

ელექტრომოწყობილობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკა

II ნაწილი


image-1

უაკ 629.1.066

ISBN 978-9941-14-572-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-080-9 (მეორე ნაწილი)

324 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

წარმოდგენილია მაღალი ძაბვის მოწყობილობები და მათი დიაგნოსტიკის ხერხები. კერძოდ, მანაწილებელი მოწყობილობების აპარატურები: იზოლატორები, გამთიშები, მოკლედ ჩამრთველები, გამცალკევებლები, განმმუხტველები, გადაძაბვის არაწრფივი შემზღუდველები; საჰაერო, ზეთიანი, ელექტროგაზური, ვაკუუმური და ელექტრომაგნიტური ამომრთველები. დაწვრილებით განხილულია ქვესადგურის ყველაზე მთავარი ელემენტის – ძალური ტრანსფორმატორის დიაგნოსტიკა, თეორიული პრინციპის, მისი კონსტრუქციული ელემენტების, სახეებისა და მუშაობის რეჟიმების შესახებ.
განკუთვნილია, როგორც ძირითადი სახელმძღვანელო, ელექტრომოწყობილობათა დიაგნოსტიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის. დიდ დახმარებას გაუწევს ასევევ ელექტროსადგურების, ელექტროქსელებისა და სამრეწველო დაწესებულებების ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს მაღალი ძაბვის ელექტრომოწყობილობების ექსპლუატაციის, დიაგნოსტიკისა და რემონტის საკითხების გადაწყვეტისას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები