ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური

ტუმბოები და სატუმბო სადგურები

image-1

უაკ 626.83:621.65

ISBN 978-9941-20-155-4

279 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სხვადასხვა ტიპის ტუმბოს მუშაობის პრინციპი; აღწერილია მათი კონსტრუქციები; მოცემულია დინამიური და მოცულობითი ტუმბოების კონსტრუქციული თავისებურებანი და გამოყენების სფერო. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ცენტრიდანულ ტუმბოებზე. აღწერილია მათი კონსტრუქციული სქემები, მოყვანილია საანგარიშო ფორმულები. განხილულია ტუმბოს მახასიათებელი მრუდების აგების წესი და პრაქტიკული გამოყენების მეთოდები; გადმოცემულია ტუმბოს შერჩევის პრინციპი, მათი სხვადასხვა რეჟიმში მუშაობის სქემები.
აქვე განხილულია წყალმომარაგების და წყალარინების სატუმბო სადგურების კომპლექსში შემავალი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობები; აღწერილია მათი სამონტაჟო სქემების შედგენის, ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული ნაწილის დამუშავების პრინციპები. აღწერილია სატუმბო სადგურის კომპლექსში შემავალი ნაგებობების შერჩევის მეთოდები, ენერგეტიკული, მექანიკური, დამხმარე მოწყობილობების დახასიათება და გამოყენების არე, ენერგომომარაგების და ავტომატიზაციის სქემები, სატუმბო სადგურის ექსპლუატაციის წესები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია წყლის რესურსების გამოყენების, წყალმომარაგების და წყალარინების სპეციალობის სწავლების სხვადასხვა საფეხურის და სამშენებლო ფაკულტეტის მონათესავე სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი შედგენილია სასწავლო პროგრამის შესაბამისად. წიგნი, აგრეთვე, გამოადგებათ ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები