გ. კოკოშაშვილი

ქართული საბრძოლო ხელოვნება

image-1

უაკ 796

ISBN 978-9941-20-164-6

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

ნაშრომში გადმოცემულია ქართული ხელჩართული ბრძოლის უმნიშვნელოვანესი დარგების – ქართული ჭიდაობისა და კრივის მოკლე ისტორია, შუა საუკუნეების საქართველოში გავრცელებული ძირითადი საბრძოლო იარაღის – ხმლისა და მშვილდის სახეობათა აღწერა. ყურადღება გამახვილებულია ქართველთა ფიზიკური აღზრდის ერთ-ერთ საინტერესო დეტალზე, რომელიც ვახუშტი ბაგრატიონის ნაშრომშია დაცული.