თ. გერკეული

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია
მანქანათმშენებლობაში


image-1

უაკ 621.9

ISBN 978-9941-20-144-8

85 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.
განიხილება დეტალების მექანიკური დამუშავების პროცესში გამოყენებული ავტომატური მოქმედების ჩამტვირთი, აქტიური მზომი-საკონტროლო ხელსაწყოების, დეტალების ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული მოწყობილობების კონსტრუქციები, მათი მოქმედების პრინციპები და გაანგარიშებები.
განხილულია მანქანათმშენებლობაში გამოყენებული ავტომატური ხაზების ტიპები და მოცემულია ავტომატიზაციის ეკონომიკური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა.
გამოსაცემად რეკომენდებულია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.