†ა. შავგულიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი

პროექციული გეომეტრიის საფუძვლები


image-1

უაკ 62.81.82.107

ISBN 978-9941-20-133-2

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განიხილება ფიგურათა პროექციული თვისებები ანუ ისეთი თვისებები, რომლებიც არ იცვლება სიბრტყის პროექციული გარდაქმნების დროს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. ასევე დაეხმარება გრაფიკულ გეომეტრიაში მომუშავე პედაგოგებს კვალიფიკაციის ამაღლებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები