ლ. სუთიძე, გ. იაკობაშვილი

განმარტებითი ლექსიკონი
ამწე-სატრანსპორტო, სამშენებლო-საგზაო
მანქანებსა და მოწყობილობებში


image-1

უაკ 801.32

ISBN 978-9941-20-076-2

124 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

წინამდებარე განმარტებითი ლექსიკონი პირველი მცდელობაა მოკლედ განვუმარტოთ დაინტერესებულ პირს ის ძირითადი ტექნიკური ტერმინები, რომლებიც გამოიყენება ამწე-სატრანსპორტო, სამშენებლო-საგზაო მანქანებსა და მოწყობილობებში. აქვეა განმარტებული ზოგადტექნიკური ტერმინებიც, რაც მექანიკასთანაა დაკავშირებული. გამოყენებული ილუსტრაციები უკეთეს წარმოდგენას შეუქმნის მკითხველს ტერმინის ფუნქციასა და ფორმაზე. დაინტერესების შემთხვევაში ავტორები გადაამუშავებენ და დაამატებენ ბევრ გამოტოვებულ ტერმინს, რაც შემდგომ გამოცემას უფრო სრულყოფილს გახდის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები