ი. თვალავაძე, მ. მინდელი, ბ. მაისურაძე

ბრძმედული დნობისათვის კაზმის მომზადების თეორია და ტექნოლოგია

image-1

უაკ 669.02/.09

ISBN 978-9941-20-128-8

75 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია რკინისა და მანგანუმის მადნების კლასიფიკაცია, მათი თვისებები, ფლუსისა და წარმოების ნარჩენების დახასიათება, კოქსის წარმოება და მისი ხარისხის შესწავლა. მოცემულია საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების რკინისა და მანგანუმის ძირითადი საბადოების დახასიათება. დაწვრილებით არის გადმოცემული საკაზმე მასალების დანაჭროვნების მეთოდები, აგლომერაცია, დაგუნდავება და დაბრიკეტება. განხილულია აგლომერატის, გუნდებისა და ბრიკეტების მიღების პროცესები და ტექნოლოგია, მოცემულია დანაჭროვნების ფაბრიკებში გამოყენებული მოწყობილობების ტექნოლოგიური დახასიათება.
სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია მეტალურგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლიათ, აგრეთვე, მეტალურგიის სპეციალობით მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.