ი. ბაზღაძე

სამრეწველო მიკრობიოლოგია

image-1

უაკ 663.18

ISBN 978-9941-20-732-7

175 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია საწარმოთა ჩამდინარე წყლების ორგანული და ზოგიერთი არაორგანული (მაგ: H2S, სულფიდები, ნიტრატები) გამაჭუჭყიანებლის ფიზიკური, ორგანოლეპტიკური, ქიმიური და ბიოქიმიური მაჩვენებლები. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მნიშვნელოვანი მეთოდია ბიოქიმიური გაწმენდა, რომლის საფუძველია იმ მიკროორგანიზმების გამოყენება, რომლებიც საკვებად იყენებს ჩამდინარე წყალში არსებულ ნივთიერებებს, ე.ი. ხდება ამ გამაჭუჭყიანებლების ქიმიური ჟანგვა. განხილულია ასევე ბიოქიმიური გაწმენდის აერობული და ანაერობული მეთოდების საფუძვლები და შესაბამისი ტექნოლოგიური სქემები და აპარატურა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და გარემოს დაცვის ინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები