კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე

საავტომობილო გზების დაპროექტების
საფუძვლები


image-1

უაკ 625.7

ISBN 978-9941-20-727-3

251 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა საავტომობილო გზების დაპროექტების ქართული საინჟინრო სკოლის მრავალი ათეული წლის გამოცდილებას. მხედველობაშია მიღებული აგრეთვე რუსული და დასავლეთევროპული სკოლების მიღწევები საავტომობილო გზების დაპროექტებაში.
ნაშრომი განკუთვნილია საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მიმართულების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისთვის. იგი გამოადგება ამავე მიმართულებით მომუშავე დოქტორანტებსა და პრაქტიკოს ინჟინრებსაც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები