მ. მაცაბერიძე

ბუნებრივი ნივთიერებები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები ახალი ბაზრების შექმნის
ტექნოლოგიის კომპონენტების
გამოყენებით

image

უაკ 66.017:546:65.012.16

ISBN 978-9941-14-211-6

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 26.03.2009


 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიური და კვების პროდუქტების ექსპერტიზის, არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების სპეციალიზაციის სტუდენტებისათვის და ეხება მაღალეფექტური სამკურნალო პრეპარატების, ასევე სხვადასხვა სამრეწველო დანიშნულების მასალების წარმოების პრობლემებს ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის გამოყენებით.
ასევე, ნაშრომში წარმოდგენილი მასალები განკუთვნილია სხვადასხვა პროფილის ტექნოლოგებისათვის, ბიოლოგებისათვის, მედიცინის მუშაკებისა და ფარმაკოლოგებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები