მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, ი. გორგიძე, გ. ჯავახაძე

სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული
სტრატეგიის პრობლემები

image

უაკ 656.052

ISBN 978-9941-14-389-2

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2009


 

მონოგრაფიაში აღწერილია სისტემური მსოფლმხედველობის თვალსაზრისით სულიერი გავლენის, რწმენის და ცოდნის ურთიერთმიმართება, მართვის, მეცნიერული კვლევის ფუნდამენტური პრობლემების ტიპოლოგია.
სისტემური მსოფლმხედველობა შეუცვლელია ანტიკრიზისული პრობლემატიკის დამუშავებისათვის. ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური ვარდნის შეჩერების და ლიდერის პოზიციის დაბრუნება-განვითარების ამერიკული მოდელის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი, ასევე იაპონიის საოცარი ეკონომიური ზრდის ძირითად მიზეზთა ზოგადკონცეპტუალური თავისებურებანი. აღწერილია თანამედროვე „სიტუაციური ცენტრების“ ფუნქციონირების სტრატეგიები, სადაც ღებულობენ საკვანძო, სისტემურ გადაწყვეტილებებს მრეწველობისათვის, ეკონომიკისა და პოლიტიკისათვის, სადაც ხდება მოდელირება ყველანაირი კრიზისული სიტუაციისა, სამხედრო-პოლიტიკური ხელმძღვანელობისა და სხვადასხვა სახის სწრაფი რეაგირების სამსახურებისათვის.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი სკოლის ყველა დონის სტუდენტისათვის და ნაშრომში განხილული პრობლემატიკით დაინტერესებული მკითხველისათვის.
 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები