მ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი, გ. მანველიძე, ნ. მაისურაძე

ზოგადი და კოორდინაციული ქიმიის
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი

image-1

უაკ 54

ISBN 978-9941-20-739-6

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელო არის ზოგადი და არაორგანული ქიმიის მიმართულებაზე კარგად აპრობირებული სახელმძღვანელოს სრულიად განსხვავებული ვერსია. მასში მოცემულია თანამედროვე ქიმიის საკითხები – ატომურ-მოლეკულური მოძღვრება, ქიმიურ რეაქციათა მიმდევრობის კანონზომიერებები, ნაერთთა კლასები, ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები და სხვა. თითოეულ თემას თან ახლავს შესაბამისი თეორიული მასალა, რათა სტუდენტს გაუადვილდეს ამ საკითხების დამუშავება და უკეთესად გაიაზროს ესა თუ ის ცდა.
დამხმარე სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია როგორც ქიმიური, ისე სხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები