თ. ვანიშვილი

მართვის თანამედროვე მოდელის ფორმირება და
ორგანიზაციული ქცევის რეგულირების
პრინციპები


image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-734-1

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მონოგრაფიაში განხილულია ორგანიზაციული ქცევის არსი და თავისებურებები; მოტივაციის თანამედროვე და კლასიკური თეორიები, რომლის საფუძველზეც დამუშავებულია მოტივაციური ურთიერთქმედების მოდელი, რომელიც ორგანიზაციის და ინდივიდის მოტივაციური პრიორიტეტების თანხვედრას გულისხმობს; განხილულია ორგანიზაციული კულტურა, კულტურათაშორისი კონტექსტი, კულტურული კონტექსტი და მათი სხვადასხვაობა, ადამიანისეული კაპიტალის როლი ორგანიზაციული ქცევის ფორმირებაში, კომუნიკაციის პროცესი, სახეობები და მათი შედარებითი დახასიათება; დახასიათებულია „შედარებითი მენეჯმენტი“ და მისი მიდგომა „მოტივაციის პროცესის მართვაზე; შემოთავაზებულია ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის კოეფიციენტის ავტორისეული ფორმულირება და ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის მაჩვენებლის შეფასების კრიტერიუმი; შემუშავებულია ორგანიზაციის სრულყოფისა და ეფექტური ფუნქციონირების კომპლექსური მოდელი; დასაბუთებულია პიროვნების სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინების აუცილებლობა, რომელიც საჭიროა ორგანიზაციაში ქცევის რეგულირებისა და სრულყოფისათვის; განხილულია ლიდერის პიროვნული თვისებების გამოვლენა „დიდი ხუთეულის მოდელსა“ და „მაიერს ბრიგსის ტიპთა ინდიკატორის“ საშუალებით, ლიდერის თვისებებისა და ქცევითი თეორიების შეჯამება, ასევე „მეხუთე დონის მენეჯერისა“ და „ახალის ტიპის ლიდერის“ დახასიათება, რომელიც საჭიროა მართვის თანამედროვე მოდელის ჩამოყალიბებისათვის.
დანართის სახით ნაშრომს ერთვის, ორგანიზაციაში ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის მაჩვენებლის გამოსათვლელად ორეტაპიანი გამოკითხისათვის ჩასატარებელი „კითხვარი“ და „ანკეტური გამოკითხვა“. კვლევის შედეგები, დასკვნები და რეკომენდაციები შეიძლება გამოიყენოს მეცნიერ-თანამშრომლებმა და სტუდენტებმა, ასევე, ნებისმიერმა ორგანიზაციამ და საწარმომ ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.