მ. ვანიშვილი, ნ. ჭიკაიძე, ნ. ვანიშვილი

სოციალური ეკონომიკა


image-1

უაკ 33:316 (075.8)

ISBN 978-9941-20-737-2

408 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

სახელმძღვანელოში თანამიმდევრულადაა განხილული სოციალური სფეროს თეორიისა და პრაქტიკის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: სოციალური ეკონომიკის შესწავლის საგანი და კვლევის მეთოდოლოგია; სოციალური ეკონომიკა როგორც საზოგადოებრივი თეორია და პრაქტიკა; საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა; სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები; სოციალური უსაფრთხოება და მის უზრუნველყოფაზე მიმართული პოლიტიკა; შრომის ბაზარი და მისი ფუნქციონირების თავისებურებანი; უმუშევრობა და დასაქმების პოლიტიკა; შრომის ანაზღაურება სოციალურ-შრომით ურთიერთობათა სისტემაში; შრომის მწარმოებლურობა–სოციალური ეკონომიკის ეფექტიანობის საფუძველი; სოციალური დაზღვევა სოციალურ-შრომით ურთიერთობათა სისტემაში; მოსახლეობის ცხოვრების დონე – სოციალური ეკონომიკის ეფექტიანობის ინდიკატორი; სოციალური პარტნიორობა – სოციალური ეკონომიკის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის საკვანძო მიმართულება; სოციალური ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების საზღვარგარეთული გამოცდილება; სოციალური განვითარების სტრატეგია და პრიორიტეტები თანამედროვე საქართველოში.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკური და სხვა სოციალური პროფილის სპეციალობების სტუდენტებისათვის, პროფესორ-მასწავლებლებისა და სოციალური ეკონომიკის თეორიული და პრაქტიკული საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები