რ. ენაგელი, მ. ონიანი

სამთო ავტომატიკის საფუძვლები
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად

image-1

უაკ 550.89

ISBN 978-9941-20-728-0

44 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

ნაშრომში მოცემული მასალა წლების განმავლობაში იხვეწებოდა სტუდენტებთან მუშაობის პროცესში. მასში დეტალურადაა აღწერილი სამთო მრეწველობაში გამოყენებული ავტომატიკის საშუალებები, მათი პრინციპული ელექტრული სქემები; აღწერილია ავტომატური მართვის სისტემების სტრუქტურები, მათი შემდგენი ელემენტები; განხილულია კავშირის სახეობანი ავტომატური მართვის სისტემებში; გადაცემის ფუნქციების შედგენა სხვადასხვა სტრუქტურული სქემისათვის; მოცემულია ავტომატური მართვის სისტემების მდგრადობის კვლევა რაუსგურვიცის კრიტერიუმის მაგალითზე. თითოეული სამუშაოს ბოლოს მოცემულია საკონტროლო კითხვები მასალის ათვისების გასამყარებლად, რაც დაეხმარება სტუდენტს მასალის უკეთ ათვისებასა და საგამოცდო ტესტირებისათვის მომზადებაში.
მეთოდიკური მითითებები განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები