ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე

სითბო-სიცივით მომარაგების
საფუძვლები


image-1

უაკ 697.34

ISBN 978-9941-20-733-4

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

თანამიმდევრობითაა განხილული სითბოს და მასის გავრცელების ძირითადი სახეები, მასთან ერთად გაშუქებულია თბომასაგადაცემის კომპლექსური პროცესი, თბომასაგადამცემი დანადგარების, აგრეთვე სამაცივრო დანადგარების თბური გაანგარიშება და თბოფიკაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური ოპტიმიზაცია. თბომასაგადამცემი დანადგარები ამჟამად ფართოდ გამოიყენება მეურნეობის ყველა დარგში.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. შეიძლება გამოიყენონ სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებმა, მაგისტრანტებმა, აგრეთვე ინჟინერ-ტექნიკურმა მუშაკებმა.